Sytuacja finansowa

Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa jest, obok analizy techniczno-ekonomicznej, składową analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa (analizy wnętrza działalności przedsiębiorstwa).  Jej istotą jest pomiar wielkości ekonomicznych w wyrażeniu pieniężnym oraz ich interpretacja, przedstawia  ons stan majątkowo-kapitałowy, wyniki finansowe oraz ogólną sytuację finansową przedsiębiorstwa.

W kontekście wyceny przedsiębiorstwa analiza finansowa pozwala ocenić obecną i przeszłą kondycje finansową przedsiębiorstwa, co jest bazą do sformułowania przyszłych prognoz. Ponadto niektóre wskaźniki mogą w bezpośredni sposób posłużyć do porównań z innymi spółkami oraz wyceny mnożnikowej.

Podstawowym źródłem danych, na podstawie którego wykonuje się analizę finansową jest sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa. Składa się na nie: bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa. W przypadku gdy spółka podlega corocznemu badaniu przez biegłego rewidenta, dodatkowo są to: rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym.

Do najważniejszych składowych analizy finansowej należy:

  • analiza przychodów,
  • analiza kosztów,
  • analiza wyniku finansowego i rentowności,
  • analiza sytuacji majątkowej i finansowej,
  • analiza efektywności gospodarowania,
  • analiza płynności.

Należy zaznaczyć, że zakres analizy finansowej jest bardzo szeroki i niniejsze opracowanie nie wyczerpuje w całości tego tematu. Ponadto szczegółowość analizy finansowej jest ściśle uzależnioa od celu, jakiemu służy wycena przedsiębiorstwa.  

Opiekun merytoryczny
Serwisy partnerskie
Potrzebujesz profesjonalnej wyceny?
Ukryj to okno  ×

Napisz do nas lub zadzwoń do naszego eksperta.

☎  pokaż numer

✉  napisz do nas