Podejście do wyceny

Wycena przedsiębiorstwa (ang. company valuation) stanowi zespół czynności i analiz zmierzających do ustalenia wartości przedsiębiorstwa na określony moment. Dla określenia wartości przedsiębiorstwa wykorzystuje się różnorodne metody wyceny. Trzema podstawowymi podejściami do wyceny przedsiębiorstwa są:

  • metody majątkowe - koncentrują się na zróżnicowanych sposobach oceny majątku przedsiębiorstwa,
  • metody dochodowe – opierają się na szacunkach oczekiwanych w przyszłości nadwyżek finansowych (cash flow), bądź oczekiwanych wynikach finansowych (zyskach) przedsiębiorstw,
  • metody porównawcze – ich istotą jest wyszukiwanie na rynku kapitałowym najbardziej podobnych firm, a następnie, bazując na rynkowych wycenach tych firm, wykorzystuje się wskaźniki rynku kapitałowego (po uprzednim skorygowaniu ich wielkości) do określenia wartości wycenianego przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowy podział podejść (metod) do wyceny przedstawiono na poniższym schemacie.

 Metody wyceny przedsiębiorstw

 

W literaturze wyróżnia się dodatkowo dwie grupy metod wyceny przedsiębiorstwa tj.:

  • metody mieszane - łączą dwa podejścia do wyceny – majątkową i dochodową. Główne założenia do tychże metod opierają się na przekonaniu, że o wartości przedsiębiorstwa decyduje zarówno posiadany majątek, jak i zdolność do generowania zysków (lub nadwyżki gotówki).
  • metody oparte na teorii opcji - uwzględniają premię za aktywne zarządzanie projektem inwestycyjnym, która odzwierciedla możliwość aktywnego wpływania menadżerów na korygowanie strategii inwestycyjnej, zwanej elastycznością decyzyjną. Zastosowanie opcji realnych pozwala również na identyfikację kluczowych momentów decyzyjnych w podejmowanych projektach[1].

 

 [1] Por. np. D. Zarzecki, Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa 1999; D. T. Larrabee, J. A. Voss, (2013). Valuation techniques: Discounted cash flow, earnings quality, measures of value added, and real options, Hoboken, N.J.: Wiley.

Opiekun merytoryczny
Serwisy partnerskie
Potrzebujesz profesjonalnej wyceny?
Ukryj to okno  ×

Napisz do nas lub zadzwoń do naszego eksperta.

☎  pokaż numer

✉  napisz do nas