Rodzaje metod porównawczych

Metody porównawcze można klasyfikować według kryterium stosowanych rodzajów mnożników rynkowych. Pierwsze etapy wyceny, a mianowicie:

  • identyfikacja i wybór spośród spółek notowanych na regulowanym rynku kapitałowym przedsiębiorstw, które są porównywalne do wycenianego podmiotu,
  • określenie wielkości ekonomicznych dobrze oddających skalę działalności podmiotu,

niezależnie od rodzaju zastosowanych mnożników przebiegają w ten sam sposób.

Podstawowymi wielkościami przyjmowanymi do porównań są zwykle:

  • sprzedaż (wyrażona jako przychody ze sprzedaży wykazane w rachunku zysków i strat),
  • majątek (wyrażony jako wartość bilansowa majątku przypadająca właścicielom tj. wartość aktywów pomniejszona o zobowiązania),
  • zysk
    • wyrażony jako zysk netto wykazany w rachunku zysków i strat,
    • wyrażony jako EBITDA (z ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation; co wyznacza się jako zysk ze sprzedaży + amortyzacja lub zysk operacyjny + amortyzacja[1]).

[1] Częściej do wyznaczenia EBITDA stosuje się formułę zysk operacyjny + amortyzacja; tym niemniej zdaniem wielu (w tym autora niniejszego artykułu) bardziej poprawna dla wyznaczenia EBITDA wydaje się formuła zysk ze sprzedaży + amortyzacja; Por. W. Frąckowiak, op. cit., s. 302-332.

Opiekun merytoryczny
Serwisy partnerskie
Explanator - wydawnictwa i szkolenia Controlling i Rachunkowość Zarządcza Finanse i controlling Informacja zarządcza Analiza Rynku NaboryDotacji.pl
Potrzebujesz profesjonalnej wyceny?
Ukryj to okno  ×

Napisz do nas lub zadzwoń do naszego eksperta.

☎  pokaż numer

✉  napisz do nas